Nasi specjaliści

psychoterapia-praktyczna

dr n. med. Krzysztof Walczewski

specjalista psychiatra, psychoterapeuta,

superwizor psychoterapii PTP

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Prowadzę oddział Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego. W latach 2010-21 prowadziłem zespół gabinetów specjalistycznych Proximed. Jestem założycielem Psychoterapii Praktycznej.

Specjalizacja:

 • Kryzysy psychiczne
 • Stagnacja życiowa
 • Trudności w relacjach interpersonalnych
 • Emocjonalne huśtawki
 • Depresje
 • Lęki i stany napięcia psychicznego
 • Zaburzenia dysocjacyjne
 • Zaburzenia myślenia 

Informacje dodatkowe: 

Prowadzę szkolenia lekarzy i psychologów w Kursie Psychoterapii Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Superwizuję Grupę Przedsiębiorczych Psychoterapeutów od 2015 roku. W 2021 roku wydałem tomik poezji “Atak na myślenie”.

lek. Władysław Zapolski

specjalista psychiatra

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Zajmuję się psychiatrią dorosłych od 2010 roku. Szkolenie specjalizacyjne oraz praca w zespole dra Krzysztofa Walczewskiego nadały kształtów mojemu rozumieniu zaburzeń psychicznych. W praktyce z uwagą podchodzę zarówno do biologicznych jak też psychologicznych podstaw dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów, traktując je jako spójną całość.

Jestem przekonany, że dobra komunikacja jest kluczowa w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. W związku z powyższym decyzje dotyczące leczenia podejmuję z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjentów po omówieniu skuteczności i bezpieczeństwa proponowanych strategii terapeutycznych.

Szanuję zarówno czas własny jak i Państwa, stąd proszę o możliwie wczesne przekazywanie drogą telefoniczną informacji o spóźnieniach bądź wydarzeniach losowych uniemożliwiających spotkanie. Dbam o punktualne rozpoczynanie wizyt, jednak nie zawsze jest to możliwe. Ponieważ niektóre konsultacje wymagają większej, niż wstępnie planowano ilości czasu, proszę o dopuszczanie możliwości niewielkich opóźnień.

W trosce o rzetelną diagnostykę pierwszą konsultację przeprowadzam wyłącznie w ramach wizyty trwającej godzinę (konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)).

Nie zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem ADD/ADHD. Osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych w pierwszej kolejności polecam podjąć terapię w Poradni Leczenia Uzależnień. W tym przypadku połączenie wsparcia ze strony psychiatry z systematyczną psychoterapią (indywidualną i grupową) stwarza największe szanse powodzenia.

Leczone choroby:

 • Depresja
 • Nerwica
 • Bezsenność
 • Kryzys życiowy
 • Psychoza
 • Schizofrenia
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Fobia społeczna
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia psychiczne
psychoterapia-praktyczna

dr hab. n. społ. Aleksandra Nowak-Gruca, prof. ucz.

psychotraumatolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

W pracy z drugim człowiekiem koncentruję się na spotkaniu i dialogu. W relacji terapeutycznej staram się pomagać innym w odkrywaniu tego, kim są i czego potrzebują. Razem z pacjentem poszukuję dróg rozwiązania problemów i dotarcia do źródeł cierpienia, a także towarzyszę w odkrywaniu siebie i sensu życia. Zajmuje się też leczeniem traumy. Silnie obciążające psychikę wydarzenia mogą powodować długofalowe konsekwencje, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Kryzysy spowodowane traumą często nie mijają same ale mogą być skutecznie leczone za pomocą  psychoterapii.

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w nurcie Gestalt. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na stażu w Szpitalu Specjalistycznym  im. J. Babińskiego w Krakowie. Ponadto systematycznie poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacjach kryzysowych na studiach, kursach, szkoleniach i konferencjach. Pracuję pod regularną superwizją u certyfikowanych superwizorów.

Specjalizacja:

 • Problemy w relacjach
 • Wypalenie zawodowe
 • Lęki i stany napięcia psychicznego
 • Huśtawki emocjonalne
 • Zaburzenia myślenia
 • Kryzysy psychiczne
 • Kryzysy sytuacyjne spowodowane traumą
 • Stres traumatyczny
 • Psychoterapia osób po traumie

dr n. hum. Konrad Banicki

psycholog, filozof, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Lokalizacje: 

ul. Tadeusza Romanowicza 1/161 (wtorek)

ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (czwartek)

Psycholog i filozof. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej atestowanego przez PTTPB. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) i Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT).

Doświadczenie zawodowe zdobywałem na stażach na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Oferuję swoją pomoc osobom, którym dolegliwości psychiczne utrudniają realizowanie ważnych życiowo celów, w tym osobom zmagającym się ze stresem (napięcie, obniżony nastrój), zaburzeniami o charakterze nerwico-lękowym oraz innymi problemami.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym ze szczególnym uwzględnieniem tzw. trzeciej fali (mindfulness), włączając w to – w odpowiedzi na indywidualne potrzeby pacjentów – perspektywę humanistyczno-egzystencjalną lub też elementy poradnictwa filozoficznego.

Prowadzę terapię w języku polskim lub angielskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Tomasz Paluchowski

psycholog, psychoterapeuta

Lokalizacja: ul. Konfederacka 1/31

Jestem magistrem psychologii w specjalności psychologia kliniczno – sądowa i psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji. Od 2010 roku związany jestem z psychoanalizą lacanowską. Jestem członkiem Stowarzyszenia Sinthome – Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej (SGPL).

Pracuję w Ośrodku Leczenia Uzależnień Wiosenna w Ściejowicach. Od 2016 roku prowadzę gabinet psychologiczno – psychoanalityczny (pod superwizją). Uczestniczyłem także w licznych stażach i wolontariatach  w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Moimi klientami są osoby cierpiące na depresję, nerwicę, zaburzenia autodestrukcyjne, psychozę, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, a także osoby borykające się z uzależnieniami.

mgr Katarzyna Mężyńska

psycholog, psychoterapeutka

Lokalizacja: ul. Tadeusza Romanowicza 1/161

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w relacjach z innymi, przeżywających poczucie samotności, wyobcowania, niemożności stworzenia czy utrzymania bliskich relacji lub pozostających w szkodliwych relacjach. Borykających się ze skomplikowanymi zależnościami zawodowymi czy rodzinnymi.

Często pracuję z osobami będącymi w kryzysie psychicznym spowodowanym zaskakującą bądź krytyczną sytuacją życiową, nieradzeniem sobie ze stresem i sytuacjami dnia codziennego, załamaniem systemu wartości, poczucia sensu życia czy koncepcji siebie.

Prowadząc psychoterapię pomagam moim pacjentom w określeniu kierunku rozwoju oraz w identyfikowaniu ewentualnych barier, które ten rozwój mogą powstrzymywać. Następnie pracujemy nad uruchomieniem oraz pełniejszym wykorzystaniem indywidualnego potencjału do zmian tak, by możliwe było przeżywanie większej satysfakcji ze swojego życia i znajdowanie drogi do osiągania sukcesów.

Zajmuję się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz zaburzeń osobowości. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, z parami oraz z grupami rozwojowymi.

Jestem magistrem psychologii, absolwentką Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie w trakcie certyfikacji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ, w  innych instytucjach służby zdrowia i oświaty, organizacjach pozarządowych oraz prywatnym gabinecie.

Rozwijam się i doskonalę swój warsztat pracy pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Moja praca wymaga ciągłego poszerzania wiedzy i nabywania nowych kompetencji dając mi  jednocześnie ogromną satysfakcję, możliwość realizowania swojej pasji i stawiania czoła wyzwaniom.

mgr Piotr Mężyński

psycholog, psychoterapeuta

Lokalizacja: ul. Tadeusza Romanowicza 1/161

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuję w oparciu o rozumienie psychoanalityczne i psychodynamiczne, dobierając narzędzia do potrzeb pacjenta. Koncentruję się na odkrywaniu potencjału danej osoby tak, aby mogła z niego w pełni korzystać. Bliskie jest mi także myślenie uwzględniające połączenia i zależności między psychiką a ciałem.

Kolejnym obszarem mojej pracy jest krótkoterminowa pomoc w sytuacjach kryzysowych. Skupiam się wówczas na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań i aktywizowaniu możliwości pacjenta w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Część osób korzystających z tego rodzaju wsparcia decyduje się później na rozpoczęcie psychoterapii jako sposobu głębszego poznania siebie i dalszego rozwoju osobistego.

Pracę psychoterapeuty postrzegam jako drogę ciągłego kształcenia się – korzystam z superwizji, specjalistycznej literatury i konferencji. W pracy kieruję się zasadami etycznymi psychologa i psychoterapeuty.
Ukończyłem psychologię ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem na Oddziale Psychiatrycznym oraz Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na oddziałach Psychiatrii Psychodynamicznej, Leczenia Depresji oraz Neurochirurgii i Neurotraumatologii, a także w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym i w Poradni Zdrowia Psychicznego. Współtworzyłem programy profilaktyczne z dziedziny zdrowia psychicznego, realizowane na terenie Krakowa i województwa małopolskiego – Program Profilaktyki Depresji „Wyprzedzić Smutek” oraz program dla studentów AGH „Adapter”.

Marta Paluch-Chrabąszcz

psycholog, psychoterapeutka, coach

Lokalizacje: 

ul. Tadeusza Romanowicza 1/161 (poniedziałek)

ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (wtorek, środa)

Pomagam odnaleźć równowagę i swoją ścieżkę w trudnych sytuacjach życiowych, wzmocnić odporność psychiczną i poradzić sobie z problemami o charakterze psychologicznym m.in. zaburzeniami nastroju, snu, osobowości. Jednocześnie pracuję też z osobami, które chcą poprawić jakość swojego życia, urzeczywistnić swój potencjał i szukają w życiu „czegoś więcej” lub znajdują się w przełomowych momentach związanych z podejmowaniem nowych wyzwań, czy ról życiowych.

Korzystam z metodologii Points of You, opartej na metaforze, obrazie i odnajdywaniu własnych zasobów. W pracy z dorosłymi łączę to z autorskim programem „Odporność psychiczna. Moja wewnętrzna siła”, a w pracy z dziećmi i młodzieżą z programem „Dzielne dzieci”, którego jestem współautorką.

Bliska mi jest szczególnie praca z osobami doświadczającymi ważnych momentów życiowych – wchodzenia w nowe relacje partnerskie, kończenia związku, rodziców oczekujących dziecka, czy będących na początku drogi rodzicielskiej, a także osób podejmujących nowe wyzwania na ścieżce kariery.  Te chwile to niejednokrotnie bardzo trudne przeżycia, ale jednocześnie to szansa „malowania na nowym płótnie”, definiowania się na nowo, określania swoich potrzeb, pragnień i szukania nowych szans.  Towarzyszę w tym procesie z prawdziwym zaszczytem.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Ukończyłam Szkołę Trenersko-Coachingową w Ośrodku Szkoleniowym „Kangur”. Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia terapeutycznego w nurcie psychodynamicznym na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum. Jestem certyfikownym praktykiem metody Points of You. Mam też uprawnienia do korzystania z Kwestionariusza Pomiaru Odporności Psychicznej MTQ-48. Swoje doświadczenia zdobywałam na stażach: na Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Szpitalu im. L. Rydygiera, na oddziale Dziennym Zaburzeń Emocji i Nastroju i na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii. Pracowałam też jako psycholog w przedszkolu, liceum ogólnokształcącym i nadal pracuję w szkole podstawowej. Psychologia to bardzo ważny obszar mojego życia. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności ustawicznie się kształcąc, ale też dzielę się swoim doświadczeniem i popularyzuję tę dziedzinę pisząc artykuły i występując na konferencjach oraz biorąc udział w wydarzeniach psychologicznych.

Karol Januszewski

psychoterapeuta

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Pracuję w nurcie psychodynamicznym ukierunkowanym na podejście psychoanalityczne. W swojej pracy jednak wykorzystuję również inne podejścia które dostosowuję do poszczególnych osób przychodzących do gabinetu.

Ukończyłem 4 letnie szkolenie z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją pracę jako terapeuta rozpocząłem od szkoleń i pracy ukierunkowanej na pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych. Pracowałem w Ośrodkach stacjonarnych w Chęcinach i Krakowie, gdzie prowadziłem terapię grupową, indywidualną, jak i zajęcia z edukacji i profilaktyki.

Dalsze doświadczenia zdobywałem w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie jak i Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce, towarzysząc osobom doświadczonym kryzysami psychotycznymi, zmagającymi się z zaburzeniami osobowości czy dotkniętymi przez depresje.

Prowadzę również terapię małżeńską i par przeżywających kryzysy, gdzie wspólnie szukamy zrozumienia przyczyn oraz rozwiązania kryzysu.

 

dr n. hum. Mariusz Makowski

psycholog, psychoterapeuta Gestalt, (Psychoterapia Humanistyczno – Egzystencjalna)

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Ukończyłem całościowe, IV letnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Jestem absolwentem psychologii na UJ (1996) doktorem nauk humanistycznych (psychologia) na UŚ (2004). Od 17 lat pracuję jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym. Naukowo zajmowałem się min. kształtowaniem postaw, prozdrowotnym stylem życia oraz filmoterapią i fototerapią. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałem w praktyce prywatnej Egomocja, w zespole poradni Proximed oraz na stażu klinicznym w szpitalu im. Babińskiego w Kobierzynie. Szkoliłem się w nurcie psychoterapii integratywnej (terapia krótkoterminowa, praca z ciałem). Znam perspektywę obu foteli w gabinecie, odbyłem indywidualną terapię własną 320h oraz terapię grupową 200 h.

Superwizuję się indywidualnie i grupowo.

Zwracam szczególną uwagę na jakość relacji terapeutycznej. Dokonuję starań, aby stawała się ona bezpiecznym miejscem doświadczeń międzyludzkich, które zaowocują pożądaną dla klienta/ki zmianą życiową. Pracuję z dorosłymi, indywidualnie.

Inspiruje mnie zdanie Luciano Pavarottiego, które, sądzę ma wiele wspólnego z psychoterapią: „Nie ma wybitnych nauczycieli ani nie ma wybitnych uczniów. Jest spotkanie właściwych osób.”

Anna Dobecka

psychoterapeutka

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Motto w mojej pracy:

 Psychoterapia powinna uczyć ludzi jak żyć, a nie ja dostosowywać się do  sztywnych i surowych reguł” (Milton H.Erickson)

Wykształcenie oraz odbyte szkolenia:

Umiejętności psychoterapeutyczne zdobywałam na specjalistycznych 
kursach, m.in.:

5 lat szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej i Systemowej – szkolenie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia

Szkoła „Terapia małżeństw i par ze szczególnych uwzględnieniem podejścia systemowego” przy Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii (atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

4-letni Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Babińskiego w Krakowie (atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Pracowałam również jako coach, trener i manager.

Ukończyłam szkolenia z zakresu:

 • Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych
 • Integratywnej systemowej psychoterapii krótkoterminowej
 • Integratywnej systemowej psychoterapii zaburzeń lękowych i posttraumatycznych
 • Psychoterapii osób jedzących za dużo
 • Hipnozy klinicznej”- kurs podstawowy i zaawansowany
 • Szkolenie z prowadzenia terapii metodą prowokatywną
 • Psychoterapii par
 • Diagnozy klinicznej DSM
 • Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży
 • Kryzys suicydalny. Próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży
 • Warsztaty SE-Intro – terapia traumy
 • Głosy – przewodnik terapeuty (szkolenie z zakresu pracy z pacjentem doświadczającym omamów słuchowych

Doświadczenie w zawodzie psychoterapeuty  zdobywam w takich placówkach jak: Dom Pomocy Społecznej os. Sportowe, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei ul. Batorego 5 w Krakowie, Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie.

Specjalizacja i sposób pracy:

 W swojej pracy kieruję się podejściem integratywnym. Każdego człowieka traktuję indywidualnie i dopasowuję sposób prowadzenia jego terapii tak , by była ona jak najbardziej skuteczna. Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym, poznaczwo-behawioralnym, systemowym i prowokatywnym.

 Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par i zajmuję się  problemami ze spectrum:

 • zaburzeń depresyjnych,
 • zaburzeń osobowości
 • kryzysów życiowych
 • kryzysów w związku
 • zachowań autodestrukcyjnych
 • lęków, fobii
 • trudności w relacjach interpersonalnych (rodzinnych, partnerskich)
 • kryzysów zawodowych

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jakub Gałązka

psycholog, psychoterapeuta

Lokalizacja: ul. Tadeusza Romanowicza 1/161

Praca na sesjach terapeutycznych ze mną to droga do poznania siebie poprzez odczytanie tego co mówi nam nasze ciało, jakie emocje są w nas i dlaczego. Stopniowo poznajemy sposób w jaki działamy i odkrywamy role, jakie przydzieliła nam nasza rodzina i otoczenie. Poznajemy mechanizmy, które regularnie odtwarzamy w naszym codziennym życiu. Następnym krokiem jest praca nad tym jaki mamy na te mechanizmy wpływ i co możemy z nimi zrobić. Jak rozwinąć skrzydła, żyć na miarę swoich możliwości. Jak być autentycznym, dojrzałym i nabrać w życiu naturalnych rumieńców.

W swojej pracy łączę osiągnięcia różnych szkół psychoterapii i staram się razem z Klientami znaleźć rozwiązania, które się sprawdzą i będą dla nich miały sens. To Klient ostatecznie ma wyjść z gabinetu i radzić sobie w życiu lepiej niż przed terapią. Jako terapeuta indywidualny, par i rodzin, często przyglądam się zjawiskom na styku terapii systemowej rodzin oraz psychoterapii indywidualnej. Te zjawiska to między innymi zdrowa relacja, przywiązanie, więź emocjonalna, separacja.

Ze szczególnym naciskiem rozwijam się w obszarze terapii zaburzeń lękowych oraz depresji i zaburzeń osobowości.

Doświadczenie i edukacja

Jestem absolwentem psychologii o specjalizacji klinicznej na SWPS w Warszawie. Ukończyłem całościowy kurs psychoterapii systemowej par i rodzin (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Obecnie przygotowuje się do certyfikacji terapeutycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, a uzupełniam je na różnych konferencjach tematycznych i podczas regularnych superwizji pracy własnej.

Mateusz Jaszczuk

psychoterapeuta

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Z pacjentami pracuję w nurcie psychodynamicznym w oparciu o rozumienie psychoanalityczne.

W pracy kieruję się myśleniem o psychoterapii jako możliwości odkrywania tego, co nieświadome, w celu pełniejszego zrozumienia siebie i wypracowania optymalnych sposobów radzenia sobie w przeżywanych trudnościach.

Jestem psychoterapeutą w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe w psychoterapii zdobywałem, realizując staż na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz w pracy z pacjentami w kontakcie indywidualnym.

Praktykę psychoterapeutyczną poddaję systematycznej superwizji.

mgr Anna Klimaszewska

psycholog, psychoterapeutka

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Zaufanie i dobre zrozumienie z obu stron jest dla mnie początkiem i podstawowym warunkiem prowadzenia terapii. Myślę, że największym bólem każdego z Nas jest osamotnienie, poczucie braku zrozumienia oraz trudność w wyrażaniu własnych emocji. Czasami doświadcza tego każdy z nas ale bywa, że uczucie to dominuje i sami nie umiemy sobie pomóc. Potrzebujemy kogoś, kto nas wesprze i będzie nam towarzyszył pokazując inną perspektywę. Dla mnie najważniejszym celem jest zrozumienie drugiego człowieka i pomoc w pokonywaniu jego trudności. Mogą się one objawiać się odmiennie; poprzez: lęk, depresje, napady złości, brak wystarczającej ilości snu, trudnościach w komunikowaniu się z innym. Czasem to nasz organizm daje znać o cierpieniu psychicznym o którym trudno jest w ogóle myśleć. Takie objawy jak wysokie ciśnienie, trudności w trawieniu, kłopoty ze słuchem etc. mogą informować o bólu psychicznym, którego źródła nie potrafimy odnaleźć i wyrazić słowami. .To wszystko może Cię skłonić do szukania pomocy.

O mnie:

Jestem mgr psychologi i psychoterapeutką. Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie zdobyłam pracując z pacjentami w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu Babińskiego w Kobierzynie oraz w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin w Tarnowie. Prowadziłam terapię osób dorosłych oraz nastoletnich pracując indywidualnie, w grupie terapeutycznej oraz z rodzinami. Pracowała z osobami cierpiącymi z powodu kryzysu zdrowia psychicznego: schizofrenii, chorób afektywnych, zaburzeń osobowości i zaburzeń zachowania.

Kontakt

Napisz online

Jak dojechać