Polityka prywatności i plików cookies

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem, który opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług oraz w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ppraktyczna.pl (dalej: „Strona internetowa”).

Administratorem Państwa danych osobowych (oraz właścicielem Strony internetowej) jest Psychoterapia Praktyczna Walczewski spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70, 30-644 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000900496, NIP 6793217239, e-mail: recepcja@ppraktyczna.pl, tel. + 48 729 833 575.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

Jakie informacje przetwarzamy?

 1. W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje (w tym dane osobowe) na Państwa temat:
 • Dane identyfikacyjne:
  • w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług: imię i nazwisko, numer PESEL, adres, adres e-mail, numer telefonu,
  • podczas korzystania z terapii / udzielania świadczeń zdrowotnych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres, adres e-mail, numer telefonu, wykształcenie, sytuacja rodzinna, stan cywilny i posiadane dzieci, stan zdrowia,
  • w celu komunikacji e-mailowej: imię i nazwisko, adres e-mail,
  • w przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Logi serwera sieciowego: automatycznie gromadzimy logi serwera sieciowego
  w przypadku odwiedzenia przez Państwa naszej Strony internetowej, za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest Strona internetowa (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP, data i miejsce odwiedzenia Strony internetowej, witryna internetowa, z której odwiedzacie Państwo Stronę internetową, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego.
 • Adresy IP: możemy gromadzić informacje o Państwa adresie IP. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.
 • Dane anonimowe i statystyczne
 1. W przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem lub niniejszą Polityką prywatności, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności oraz ochrony swoich praw i roszczeń.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • przy zawarciu i realizacji umowy o świadczenie usług – w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przekazujecie nam Państwo dane wrażliwe (dane o stanie zdrowia, leczeniu, pochodzeniu, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, seksualności lub orientacji seksualnej), podstawą prawną ich przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Rozliczenia księgowe i rachunkowe, dokonywane w związku z realizacją umowy, odbywają się na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również ewentualnie przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którą jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
 • w celu diagnozy i leczenia, tj. udzielania świadczeń zdrowotnych o charakterze diagnostycznym i leczniczym oraz prowadzenia dokumentacji medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • w celu zarządzania usługami terapeutycznymi i usługami opieki zdrowotnej (rejestracja, potwierdzanie terminów wizyt, przypominanie o wizytach, przechowywanie upoważnień do dostępu do dokumentacji medycznej i udzielania informacji o stanie zdrowia, wykonywanie innych działań o charakterze pomocniczym i organizacyjnym) – na podstawie 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24  i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, tj. informowania o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywania materiałów edukacyjnych oraz informacji o wydarzeniach zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • jeśli obserwujesz nasze social media (np. Instagram, Facebook) lub wchodzisz w interakcje z publikowanymi treściami – w celu obsługi naszych kont w social media, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie relacji i kontakt w sprawach bieżących, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – o ile jesteś naszym klientem lub jego przedstawicielem. W pozostałych przypadkach, a także w zakresie, w jakim wykorzystujemy w tym celu adres e-mail i numer telefonu – na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach technicznych, aby Strona internetowa wyświetlała się w sposób poprawny, była stabilna i bezpieczna oraz umożliwiała szybkie odnajdywanie informacji, produktów i usług, a także w celu przesyłania Państwu informacji związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej (jeśli okaże się to konieczne), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Strony internetowej);
 • w celach związanych z tworzeniem archiwum na potrzeby ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes polegający na ochronie uzasadnionych praw i roszczeń);
 • w celach związanych z analizą i statystyką, z wykorzystaniem narzędzi typu Google, w zakresie Innych informacji, na podstawie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na tworzeniu i analizowaniu statystyk związanych z Państwa aktywnością na Stronie internetowej i jej optymalizacją;
 • w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem lub niniejszą Polityką prywatności, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes polegający na ochronie uzasadnionych praw i roszczeń),
 • w przypadku, gdy o udostępnienie Państwa danych osobowych zwraca się uprawniony organ państwowy, a także w szczególnych przypadkach, tj. w przypadku zagrożenia Państwa życia lub zdrowia, bądź życia lub zdrowia innych osób, Państwa dane mogą zostać udostępnione również organom państwowym, a w szczególności Policji, prokuraturze, sądom lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić nam realizację umowy, udzielanie świadczeń zdrowotnych, udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie, czy też prowadzenie działań marketingowych.

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe, przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą co do zasady przetwarzane przez świadczenia usług / udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednakże dane mogą być przetwarzane po zakończeniu realizacji umowy, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych), a w niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z zawartą umową. Następnie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane. Dane, w zakresie w jakim stanowią dokumentację medyczną, będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

Jeśli komunikujecie się Państwo z nami e-mailowo, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Korespondencja może zostać zarchiwizowana w celu ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń. Możecie Państwo zwrócić się do nas o uzyskanie kopii tej korespondencji lub jej usunięcie (chyba, że sprzeciwia się temu nasz nadrzędny interes, np. związany z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami).

Jeśli jesteście Państwo odbiorcą marketingu, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres ich przydatności do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a w przypadku gdy postawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej wycofania. Zawsze kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda, przetwarzamy Państwa dane nie dłużej niż do chwili wycofania tej zgody.

Udostępnianie Danych Podmiotom Trzecim

Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy w celu wykonania świadczonych na Państwa rzecz usług lub realizacji zawartej umowy. Mogą to być: dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, w tym hostingodawcy, dostawcy usługi chmury obliczeniowej, dostawcy systemu do fakturowania, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi IT, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe i podatkowe; firmy kurierskie, a także inny podwykonawcy, jeśli zakres naszej współpracy wymaga dostępu do Państwa danych. Przy dokonywaniu płatności elektronicznych mogą to być także podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych, mogą zostać przekazane do urzędu skarbowego, w celu realizacji obowiązków podatkowych. Mogą one także zostać udostępnione organom państwowym, uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Możemy także wymieniać się informacjami z podmiotami trzecimi, które nie stanowią danych osobowych, np. liczba odwiedzin na Stronie internetowej („Inne informacje”). Takie informacje w żaden sposób nie identyfikują Państwa jako użytkownika naszej Strony internetowej lecz dostęp do nich mają także dostawcy narzędzi, które je gromadzą).

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, profilowanie

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania. Nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez naszych pracowników.

Prawa osób, których dane dotyczą

Bez względu na podstawę prawną przetwarzania, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, posiadają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Aktualizacja lub sprostowanie danych

Jeśli chcieliby Państwo dokonać aktualizacji lub sprostowania Państwa danych osobowych, możecie Państwo przesłać informację na nasz adres e-mail. Zostaniecie Państwo powiadomieni o uaktualnieniu danych. Prosimy o dokonanie aktualizacji danych osobowych w przypadku ich zmiany. Podawanie danych osobowych nieprawdziwych lub danych osobowych dotyczących innej osoby jest zabronione.

Zabezpieczenia Danych Osobowych

Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych jest chronione stosownymi zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu odpowiednią ochronę Państwa danych. Nie mamy jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania, do chwili ich dotarcia do nas.

Dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony. Tylko ci pracownicy, którzy potrzebują dostępu do Państwa danych osobowych w celu wykonania swojej pracy, mogą ten dostęp uzyskać.

Dodatkowo Strona internetowa została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między użytkownikiem a serwerem. Podstrony zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https.

Pliki cookies

 1. Definicja: pliki cookies to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki internetowej, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Dzięki korzystaniu z plików cookies nie macie Państwo obowiązku ponownie wpisywać danych uprzednio wprowadzonych do serwisu internetowego, a Państwa urządzenie jest rozpoznawane przez ten serwis internetowy, przez co jego wyświetlanie jest automatycznie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i wcześniej wybranych ustawień.
 2. Czy pliki cookies to dane osobowe:pliki cookies co do zasady nie są danymi osobowymi, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe. Jednakże takie dane nie są przez nas ujawniane osobom nieuprawnionym, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji określonych usług na Państwa rzecz.
 3. Rodzaje plików cookies:Na Stronie internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • sesyjne pliki cookies: pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,
 • stałe pliki cookies: przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
 • niezbędne pliki cookies: niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej; zazwyczaj są używane w odpowiedzi na Państwa działania, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się, wypełnianie formularzy; jeśli użytkownik zmieni ustawienia swojej przeglądarki internetowej blokując niezbędne pliki cookies, Strona internetowa nie będzie działała prawidłowo,
 • funkcjonalne pliki cookies: pozwalają na zapamiętanie wyborów dokonanych przez Państwa na Stronie internetowej i w ten sposób umożliwiają dostosowanie jej do Państwa preferencji,
 • analityczne pliki cookies: umożliwiają nam zmierzenie ilości wizyt na Stronie internetowej oraz ustalenie, skąd użytkownicy docierają na naszą Stronę internetową, a także w jaki sposób z niej korzystają.
 1. Wykorzystanie plików cookies: Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP, z którego łączy się użytkownik ze Stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mogą być przekazywane na rzecz Google oraz na rzecz innych podmiotów trzecich. W szczególności Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości Strony internetowej do Państwa indywidualnych preferencji oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony internetowej.
 2. Rezygnacja z plików cookies: w każdym czasie możecie Państwo zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce. Strona internetowa może jednak nie funkcjonować w sposób prawidłowy bez włączonej obsługi plików cookies.

Postanowienia końcowe

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych należy zgłaszać na adres e-mail: recepcja@ppraktyczna.pl.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: recepcja@ppraktyczna.pl.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.Przyja
psychoterapia-praktyczna-logo

2021 Psychoterapia Praktyczna © Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by Kubala Projects

Informacje

Cookies i RODO

Polityka Prywatności

Psychoterapia Praktyczna Walczewski Spółka Jawna

NIP: 6793217239